Algemene voorwaarden workshops

We zijn graag duidelijk wat onze voorwaarden zijn voor het deelnemen aan onze workshops. Onderstaand vind je de toepasselijke algemene voorwaarden voor deelname aan onze workshops. We houden van heldere taal en hebben daarom onze voorwaarden zo duidelijk mogelijk gehouden.

1. Minimum aantal deelnemers

Om de kosten van deelname zo laag mogelijk te houden geldt er een minimum aantal deelnemers voor een workshop om doorgang te vinden. Dit aantal is:

  • introductie workshop: minimum 8 deelnemers
  • basis workshop: minimum 8 deelnemers
  • 1 op 1 coaching: minimum 2 deelnemers
  • tekenfilm inspreken: minimum 3 deelnemers

Indien het genoemde aantal deelnemers niet gerealiseerd is worden deelnemers minimaal 7 dagen voor aanvang van de workshop op de hoogte gebracht. Er wordt dan de keuze geboden om deel te nemen aan de eerstvolgende workshop waar nog plaatsen voor beschikbaar zijn of om te kiezen voor een latere datum. Indien twee maal niet het minimum aantal deelnemers is gerealiseerd kan indien gewenst tot een  restitutie worden overgegaan. Restitutie vind plaats binnen uiterlijk 28 dagen.

2. Wijziging datum van deelname

Het is eenmalig mogelijk om tot 2 weken voor aanvang van de workshop kosteloos de datum van de workshop te verzetten naar een andere datum. Korter dan 2 weken voor aanvang is het niet meer mogelijk om de datum van deelname te wijzigen. Hier wordt geen uitzondering op gemaakt, ongeacht de reden. Een plaatsvervanger mag te allen tijde gestuurd worden, mits hier uiterlijk 48 uur voor aanvang van een workshop melding van is gemaakt.

3. Restitutie / annulering

Inschrijvingen voor workshops waarvoor een bevestiging door ons verstuurd is en waarvan de bedenkperiode van 14 dagen gepasseerd is zijn niet meer restitueerbaar tenzij de workshop tot tweemaal toe vanwege onvoldoende deelnemers geen doorgang heeft kunnen vinden. Indien een workshop geannuleerd wordt door de deelnemer binnen de bedenkperiode maar een workshop wel gedeeltelijk is afgenomen, bijvoorbeeld door het inloggen op ons videolessen platform, geldt een restitutie van 50%. Restituties vinden altijd plaats binnen 28 dagen.

4. Betaling

Uitsluitend indien een volledige betaling voor aanvang van de workshop ontvangen is kan toegang worden gekregen tot de workshop.

5. Garanties en aansprakelijkheid

Inter Voice Over is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, voortkomend uit een inschrijving voor of deelname aan onze workshops. Onder geen omstandigheid zal de aansprakelijkheid de betaalde vergoeding voor deelname overschrijden. Er worden nadrukkelijk geen garanties gegeven.

6. Overmacht

Indien een workshop niet door kan gaan wegens overmacht, waaronder maar niet beperkt tot ziekte van een leraar, is Inter Voice Over niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade. Samen met deelnemers zal naar een passende datum gezocht worden voor het volgen van de workshop. Er vindt nimmer restitutie plaats.

7. Verantwoordelijkheid deelnemers

Deelnemers worden geacht op tijd aanwezig te zijn bij de workshop. Indien een deelnemer niet tijdig aanwezig is zal maximaal 5 minuten worden gewacht waarna de workshop van start zal gaan.

8. Inschrijving bij Inter Voice Over

Deelname aan de workshops vergroot de kans tot inschrijving bij onze dochteronderneming Stemmenbureau Inter Voice Over. Er worden nadrukkelijk echter geen garanties gegeven betreffende een inschrijving en het succes van het doen van een auditie.

9. Korting en promotionele acties

Het staat ons vrij om promotionele acties te voeren waarbij kortingen aangeboden worden. Deze kortingen gelden uitsluitend voor de personen die over deze promotionele acties rechtstreeks door ons geïnformeerd zijn. De promotionele acties gelden niet voor reeds ingeschreven deelnemers. Misbruik van promotionele acties geeft ons het recht deelname te annuleren.

10. Recht tot annulering

Om de kwaliteit van de workshops te garanderen kunnen wij besluiten wegens moverende redenen over te gaan tot annulering van een deelname, zowel voorafgaande als tijdens de workshops. In dit geval zal een volledige restitutie plaatsvinden binnen 28 dagen.

11. Auteursrechten

Tijdens onze workshops worden deelnemers voorzien van lesmateriaal, in bedrukte of digitale vorm. Op deze materialen berust ons auteursrecht en het dupliceren of vermenigvuldigen hiervan, in enige vorm, is nadrukkelijk niet toegestaan. Het is eveneens nadrukkelijk niet toegestaan derden toegang te verstrekken tot onze videolessen.

12. Afkoelperiode

Soms kan je iets te enthousiast zijn. Daarom hanteren we een bedenktijd van 14 dagen. Gedurende deze 14 dagen kan je je inschrijving kosteloos annuleren mits a) je nog niet van start bent gegaan met het bekijken van videolessen en b) de workshop niet binnen 7 dagen van start gaat.

13. Toepasselijk recht

Op onze workshops is het Nederlands recht van toepassing.

14. Vragen

Alle vragen die deelnemers ons telefonisch of per email aan deelnemers@voiceactoracademy.com stellen zullen binnen 7 dagen beantwoord worden. Indien we een langere periode nodig hebben om te reageren dan zal dit schriftelijk medegedeeld worden. Er wordt dan uiterlijk binnen 21 dagen gereageerd.

15. Geheimhouding

Alle informatie die door deelnemers versterkt wordt waarin aangemerkt wordt dat deze informatie vertrouwelijk van aard is zal door de Voice Actor Academy en de aan ons verbonden leraren vertrouwelijk behandeld worden.

16. Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst kan tot stand komen op twee manieren: 1) door het inschrijven op onze website 2) door het telefonisch inschrijven via één van onze medewerkers. Op het moment dat wij een bevestiging verstuurd hebben is de overeenkomst definitief aangegaan. Je bent dan een overeenkomst met financiële verplichtingen aan gegaan waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
lukeAlgemene voorwaarden